Scaduto: Bando di gara nolo automezzi tiraggio e trasporto rifiuti.